Disclaimer

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald worden in deze Disclaimer, de Privacy Verklaring, de Cookie Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Patronale Life, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

 

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

  1. Wie zijn wij?

De website www.patronale.be is een initiatief van:

 

Patronale Life NV (hierna “Patronale Life” of “Wij” genoemd)

Bischoffsheimlaan 33

B-1000 Brussel

België

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0415.120.705

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 9081, onder toezicht van de NBB.

 

E-mail : info@patronale-life.be

Telefoon : +32 2 511 60 06

 

Contacteer ons gerust indien verdere vragen of opmerkingen; wij beloven jou een spoedig antwoord!

  1. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

 

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we iedere Gebruiker geen absolute garanties geven en moeten Gebruikers onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

 

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

 

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

 

2.2 Inhoud op onze website

 

De inhoud van onze website wordt door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie op de website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

 

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

 

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.

 

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

 

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

 

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat de Gebruiker zich te allen tijde moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg kunnen hebben. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of gebruikt worden om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

 

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur waaronder computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

 

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en/of gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet de Gebruiker Patronale Life vrijwaren voor iedere mogelijke volgende schadeclaim.

  1. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze website.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra de Gebruiker op de link klikt, verlaat de Gebruiker onze website en kan de Gebruiker Patronale Life niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als Patronale Life, dus raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring van deze andere websites aandachtig door te nemen.

  1. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Patronale Life en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam, ieder merk en ieder onderscheidend teken dat wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende. Patronale Life hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5/Verwerking persoonsgegevens

De door de Gebruiker opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken, wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Verklaring, te consulteren via onze website. 

  1. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Indien wij daarenboven een schending van onze algemene voorwaarden door de Gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we de inhoud en/of data van een Gebruiker steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en de Gebruiker de toegang tot de website ontzeggen en zijn Gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit, aanbiedingen van Patronale Life, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. De Gebruiker kan er dus geen juridische waarde uit putten.

  1. Help onze website verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is volledig gericht op gebruiksvriendelijkheid. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen aan onze Gebruikers zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Wij verwachten jouw inbreng op info@patronale-life.be